Conditions générales

Conditions générales de vente et de livraison

Seeh B.V.  gevestigd te Wielkamp 1E, 5301 DB in Zaltbommel, Nederland.hierna te noemen: Seeh

Article 1 Définitions

 • In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

  Seeh: de gebruiker van de algemene voorverkoop- en leveringsvoorwaarden tevens handelend onder de naam Hans Anders Zakelijk en Werkbrillen.nl;
  Koper: De wederpartij van seeh., handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;
  Overeenkomst: De overeenkomst tussen seeh. en koper;
  Hans Anders: Het onderdeel van Hans Prijsoptiek B.V. bestaande uit een keten van winkels;
  Gebruiker: De natuurlijke persoon die een door koper gekocht product zal gebruiken.

Article 2 Généralités

 • De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Seeh en een koper waarop Seeh deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Seeh, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 • Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van Seeh en koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van Seeh.
 • Si une ou plusieurs dispositions des présentes conditions générales sont nulles ou doivent être annulées, les autres dispositions des présentes conditions générales restent pleinement applicables. seeh. et l'acheteur se consulteront alors afin de convenir de nouvelles dispositions pour remplacer les dispositions nulles ou annulées, en respectant si et dans la mesure du possible l'objet et la portée de la disposition originale.
 • Toute dérogation aux présentes conditions n'est applicable qu'une seule fois ou pour une période clairement définie et ne prend effet qu'après confirmation écrite.

Article 3 Offres et soumissions

 • Toutes les offres sont sans engagement, sauf si un délai d'acceptation est spécifié dans l'offre.
 • De door Seeh gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Seeh is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.
 • Levertijden in offertes van Seeh zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Les prix figurant dans lesdites offres et devis s'entendent hors TVA et autres prélèvements publics, ainsi que hors frais de transport et d'emballage éventuels, sauf mention contraire explicite.
 • Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Seeh daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Seeh anders aangeeft.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht Seeh niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • Les offres ou les devis ne s'appliquent pas automatiquement aux commandes répétées.
 • Si plusieurs clients sont parties à un accord, ils sont tous solidairement tenus de remplir les obligations envers seeh.

Article 3.2 Octroi d'une cession

 • Een overeenkomst tussen Seeh en koper komt tot stand door:

  - het plaatsen van een bestelling via de website van Seeh of;
  - het inleveren van een opdrachtbon door een gebruiker bij een Hans Anders filiaal.
 • Na het beschikbaar stellen van de opdrachtbonnen door Seeh valt de verantwoordelijkheid voor de uitgifte van deze opdrachtbonnen volledig onder die van de koper.
 • Un coupon de commande doit être fourni avec le nom et l'adresse de l'acheteur, les numéros de coupon et la date d'émission.
 • Les copies de bons de commande ne sont pas valables et ne seront pas acceptées.
 • De opdrachtbonnen moeten compleet worden ingeleverd:

  - 1e exemplaar, bestemd voor Seeh
  -
  2e exemplaar, bestemd voor Hans Anders
  - 3e exemplaar, bestemd voor de medewerker

Article 4 Exécution de l'accord

 • Seeh zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Seeh het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Seeh aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Seeh worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Seeh zijn verstrekt, heeft Seeh het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.
 • Seeh is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Seeh is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Seeh. kenbaar behoorde te zijn.
 • Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Seeh de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 • Indien door Seeh of door Seeh ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van koper of een door koper aangewezen locatie, draagt koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 • Koper vrijwaart Seeh voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.

Article 5 Livraison

 • Levering geschiedt:

  - door het afhalen van de goederen bij het magazijn van Seeh of;
  - door het afhalen van de goederen bij een Hans Anders filiaal of;
  - door levering aan de koper vanuit het magazijn van Seeh
 • De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem ter beschikking worden gesteld. Als moment van ter beschikking stellen geldt het einde van de termijn waarbinnen de zaken kunnen worden afgehaald, of – indien vervoer of verzending door Seeh is overeengekomen – het moment (naar keuze van Seeh) waarop Seeh de zaken aan het overeengekomen adres aanbiedt.
 • Afroeporders welke niet binnen de overeengekomen termijn door koper in hun geheel zijn afgeroepen geven Seeh het recht de nog niet afgeroepen goederen aan de koper toe te zenden. De koper is verplicht de goederen te accepteren en te betalen.
 • Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Seeh gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper. Indien de koper voor de duur van 14 dagen blijft weigeren af te nemen, is Seeh gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, waarbij de koper 100% van de transactiewaarde verschuldigd blijft, vermeerderd met rente en kosten daarover, en onverminderd het recht op vergoeding van werkelijke of hogere schade.
 • Indien de zaken worden bezorgd is Seeh gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
 • Indien Seeh gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan Seeh ter beschikking heeft gesteld.
 • Indien Seeh een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper Seeh schriftelijk in gebreke te stellen.
 • Seeh is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Seeh is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 • Klantspecifieke goederen worden slechts op voorraad gehouden na ondertekening van een afzonderlijke overeenkomst. Het overeengekomen voorraadniveau dient steeds binnen de 12 maanden te worden afgenomen. Bij beëindiging van de overeenkomst dient de koper de resterende voorraad binnen 1 maand af te nemen. Niet tijdige afname geeft Seeh het recht niet afgenomen klantspecifieke voorraad te factureren. Koper is dan verplicht die factuur te voldoen ongeacht eventuele afroep en/of levering.

Article 6 Droit de rétractation (annulation)

 • Koper heeft na de totstandkoming van de overeenkomst tot 14 dagen na ontvangst van de zaak het recht de bestelling te annuleren, zij het dat Seeh te allen tijde aan die annulering naar eigen inzicht voorwaarden kan verbinden.
 • De voorwaarden die Seeh stelt bij annulering na verzending van de bestelde zaken zijn ten minste (onverminderd het recht meer en andere voorwaarden te stellen):

  - Het retourneren van de zaken dient te geschieden compleet, onbeschadigd en ongebruikt, inclusief bijbehorende documentatie en garantiebewijzen en inclusief een kopie van de factuur van Seeh.
  - De te retourneren zaken dienen degelijk verpakt te zijn in originele verpakking en aan de buitenkant duidelijk voorzien van de gegevens van de koper en het ordernummer. De koper is verantwoordelijk voor eventuele schade of vermissing tijdens het transport, als gevolg van het niet degelijk verpakken van de te retourneren zaken.
  - De retourzending geschiedt door en voor rekening van koper.
 • Toute réduction de la valeur des produits retournés, pour quelque raison que ce soit, est à la charge de l'acheteur.
 • Het recht tot annulering geldt niet in geval van:

  - Software, beeld- of geluidsdragers of computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling is verbroken;
  - Speciaal voor koper/gebruiker bestelde of samengestelde producten
  - De levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  - Speciaal voor koper/gebruiker aangemeten of op maat gemaakte producten
  - OP=OP producten;
  - Producten waarvan Seeh uitdrukkelijk stelt dat het recht niet geldt.
  - Alle zaken die vervaardigd zijn volgens specificaties van de koper/ gebruiker en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de koper/ gebruiker, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 • Après le retour correct des marchandises, conformément aux conditions susmentionnées, l'acheteur recevra un remboursement du montant payé dans les 30 jours.

Article 7 Échantillons et modèles

 • Si un échantillon ou un modèle a été montré ou fourni à l'acheteur, il est supposé n'avoir été fourni qu'à titre indicatif, sans que la matière doive y correspondre, sauf s'il a été expressément convenu que la matière doit y correspondre.

Article 8 Examen, plaintes

 • L'acheteur est tenu d'inspecter ou de faire inspecter les marchandises livrées au moment de la livraison ou du transfert, mais en tout cas dans un délai aussi court que possible. Ce faisant, l'acheteur doit examiner si la qualité et la quantité de ce qui est livré correspond à ce qui a été convenu, ou du moins aux exigences qui lui sont applicables dans des transactions (commerciales) normales.
 • Les défauts visibles ou les manques doivent être signalés par écrit à seeh. dans les trois jours suivant la livraison. Les défauts invisibles ou les manques doivent être signalés dans les trois semaines suivant leur découverte, mais au plus tard 12 mois après la livraison.
 • Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Seeh op de wijze zoals door Seeh aangegeven.
 • Zolang niet aan de volledige betalingsverplichting is voldaan, neemt Seeh klachten niet in behandeling. Seeh heeft altijd het recht om bij het in behandeling nemen van een klacht, in afwachting van de vraag of de klacht terecht is, een aanvullende zekerheid of betaling te verlangen, al dan niet op de derdengeldrekening van een door Seeh aan te wijzen advocaat of notaris, alvorens een klacht in behandeling te nemen.

Article 9 Redevances, prix et coûts

 • Indien Seeh met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is Seeh niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien zich tussentijdse prijswijzigingen hebben voorgedaan.
 • Seeh mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten verpakkingsmateriaal.
 • De door Seeh gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder kleine orderkosten (verzend- en administratiekosten), tenzij anders aangegeven.
 • Les prix indiqués sur le site web peuvent faire l'objet de fautes de frappe ou de changements de prix (encore) non appliqués. Les prix indiqués dans la boutique en ligne peuvent différer des prix pratiqués dans le magasin. L'acheteur ne peut en tirer aucun droit.

Article 10 Modification de l'accord

 • Si, au cours de l'exécution de l'accord, il apparaît que pour une bonne exécution, il est nécessaire de modifier et/ou de compléter les activités à réaliser, les parties adapteront l'accord en temps utile et en concertation mutuelle.
 • Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Seeh zal de koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 • Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Seeh de koper hierover tevoren inlichten.
 • Indien een vast tarief is overeengekomen zal Seeh daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.
 • In afwijking van het te dezen bepaalde zal Seeh geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Article 11 Paiement

 • Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum (tenzij een afwijkende termijn schriftelijk is overeengekomen), op een door Seeh aan te geven wijze (bankoverschrijving of automatische incasso) in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 • Ingeval de machtiging tot automatische incasso is verleend middels het inleveren van een door Seeh beschikbaar gestelde opdrachtbon aan een filiaal van Hans Anders vindt betaling plaats conform de voorschriften en procedures van Interpay BV.
 • Si, pour quelque raison que ce soit, l'acheteur reste en défaut de paiement dans le délai de 30 jours, l'acheteur sera en défaut de plein droit. Dans ce cas, l'acheteur est redevable d'un intérêt de 1% par mois, sauf si le taux d'intérêt légal est plus élevé, auquel cas le taux d'intérêt légal s'applique. Les intérêts sur le montant dû et payable sont calculés à partir du moment où l'acheteur est en défaut jusqu'au moment où le paiement est effectué en totalité.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van Seeh op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 • Seeh heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 • Seeh kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
 • Seeh kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 • Seeh heeft te allen tijde het recht (alsnog) vooruitbetaling te verlangen of het door de koper doen stellen van zekerheid tot betaling, waaraan terstond dient te worden voldaan.
 • Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening en zonder het recht van de wederpartij tot (conservatoire) beslaglegging ten laste van Seeh.

Article 12 Réserve de propriété

 • Alle door Seeh geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van Seeh totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Seeh gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 • L'acheteur n'est pas autorisé à mettre en gage ou à grever d'une autre manière les marchandises faisant l'objet de la réserve de propriété.
 • Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Seeh zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 • L'acheteur s'engage à assurer et à maintenir assurées les marchandises livrées sous réserve de propriété contre l'incendie, l'explosion et les dégâts des eaux ainsi que contre le vol et à mettre la police d'assurance à disposition pour inspection sur demande.
 • Door Seeh geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 • Voor het geval dat Seeh zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Seeh of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van sSeeh zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Article 13 Garantie

 • Seeh staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 • De Consument heeft jegens Seeh enkel recht op garantie indien en voor zover aan Seeh (nog) garantie wordt verstrekt door de leverancier van Seeh of de fabrikant, behoudens voor zover dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen een verderstrekkende garantie voorschrijven of dat partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Tot verdere garantie of aansprakelijkheid is Seeh niet gehouden.
 • De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Seeh.
 • Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Seeh de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door koper, naar keuze van Seeh, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Seeh te retourneren en de eigendom aan Seeh te verschaffen.
 • De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Seeh, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 • De consument heeft jegens Seeh enkel recht op garantie indien de consument aan alle betalingsverplichtingen jegens Seeh heeft voldaan.

Article 14 Frais de recouvrement

 • Si l'acheteur est en défaut ou en rupture de contrat en ce qui concerne une ou plusieurs de ses obligations, tous les frais raisonnables encourus pour obtenir satisfaction à l'amiable seront à la charge de l'acheteur. Si l'acheteur reste en défaut de paiement dans les délais, il encourt une amende immédiatement exigible de 15% sur le montant dû, avec un minimum de € 50,00.
 • Indien Seeh redelijkerwijs hogere kosten heeft moeten maken, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Seeh heeft bovendien altijd het recht de werkelijke schade te vorderen.
 • Tous les frais judiciaires et d'exécution raisonnables encourus sont également à la charge de l'acheteur.
 • L'acheteur est redevable d'intérêts sur les frais de recouvrement engagés.

Article 15 Suspension et dissolution

 • Seeh is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  - Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  - Koper geraakt in staat van faillissement, surseance van betaling of stillegging of liquidatie van (het bedrijf van)de koper;
  - Na het sluiten van de overeenkomst Seeh ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  - Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
 • Voorts is Seeh bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Seeh op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Seeh de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 • Seeh behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Article 16 Restitution des objets mis à disposition

 • Indien Seeh aan koper bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is koper gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de koper deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 • Indien koper, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Seeh het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op koper te verhalen.

Article 17 Responsabilité

 • Indien door Seeh geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Seeh jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.
 • Indien Seeh aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de koopprijs, althans de koopprijs van dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Seeh in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Seeh aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Seeh toegerekend kan worden;
  - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 • Seeh is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen – doch niet uitsluitend –  gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Seeh of zijn ondergeschikten.

Article 17 Responsabilité

 • Indien door Seeh geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Seeh jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.
 • Indien Seeh aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de koopprijs, althans de koopprijs van dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Seeh in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Seeh aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Seeh toegerekend kan worden;
  - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 • Seeh is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen – doch niet uitsluitend –  gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Seeh of zijn ondergeschikten.

Article 18 Transfert de risque

 • Le risque de perte ou d'endommagement des produits faisant l'objet du contrat est transféré à l'acheteur au moment où ils sont légalement et/ou effectivement livrés à l'acheteur et passent ainsi sous le contrôle de l'acheteur ou d'un tiers désigné par l'acheteur.

Article 19 Force majeure

 • Les parties ne sont pas tenues de respecter une obligation si elles en sont empêchées en raison d'une circonstance qui n'est pas imputable à une faute et dont elles ne peuvent être tenues responsables en vertu de la loi, d'un acte juridique ou d'une pratique généralement acceptée.
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Seeh geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Seeh niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Seeh worden daaronder begrepen.
 • Seeh heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Seeh zijn verbintenis had moeten nakomen.
 • Les parties peuvent suspendre leurs obligations en vertu de la convention pendant la période de force majeure. Si cette période dure plus de deux mois, chaque partie a le droit de dissoudre le contrat sans être tenue de verser des dommages et intérêts à l'autre partie.
 • Voor zoveel Seeh ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Seeh gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke vordering.

Article 20 Indemnisation

 • De koper vrijwaart Seeh voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 • Indien koper aan Seeh informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Article 21 Propriété intellectuelle et droits d'auteur

 • Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Seeh zich de rechten en bevoegdheden voor die Seeh toekomen op grond van de Auteurswet.
 • L'acheteur n'est pas autorisé à apporter des modifications aux marchandises, sauf si la nature des marchandises livrées l'exige ou s'il en a été convenu autrement par écrit.
 • De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Seeh tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Seeh, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 • Alle door Seeh eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Seeh worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 • Seeh behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Article 22 Confidentialité

 • Les deux parties sont tenues de préserver la confidentialité de toutes les informations confidentielles qu'elles ont obtenues l'une de l'autre ou d'une autre source dans le cadre de leur accord. Une information est considérée comme confidentielle si une partie l'a indiqué ou si cela résulte de la nature de l'information.
 • Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Seeh gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Seeh zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Seeh niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Article 23 Non-acquisition de personnel

 • De koper zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Seeh, medewerkers van Seeh of van ondernemingen waarop Seeh ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Article 24 Litiges

 • Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen de koper en Seeh worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s Hertogenbosch, dan wel, naar keuze van Seeh door de op grond van de wet relatief bevoegde rechter.
 • Les parties ne feront appel au tribunal qu'après avoir fait tous les efforts possibles pour régler un différend en concertation mutuelle.

Article 25 Droit applicable

 • Op elke overeenkomst tussen Seeh en de koper is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Eventuele geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s Hertogenbosch. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Article 26 Modification, interprétation et emplacement des conditions générales

 • Ces conditions ont été déposées auprès de la Chambre de Commerce de 's-Hertogenbosch.
 • En cas d'interprétation du contenu et de la portée des présentes conditions générales, le texte néerlandais prévaut toujours.
 • La dernière version déposée ou la version valable au moment de la conclusion de l'accord s'applique toujours.

Les conditions générales peuvent également être téléchargées en format PDF ici.